2023/11/06

Iragarkia NAOn: Aldaketa, 2023ko plantilla organikoan. Behin betiko onespena

Iragarkia NAOn: Aldaketa, 2023ko plantilla organikoan. Behin betiko onespena